Lokalt program 2023

Barnehageplass, helsehjelp når vi trenger det, og en verdig alderdom. 

Rødt vil at bydelene skal få tilstrekkelig budsjett for store velferdsoppgaver. I budsjettforhandlinger med byrådet har vi hvert år sikret en viss økning av bydelsbudsjettet, men det gjenstår mye. Se hele programmet for det viktigste vi vil kjempe for i neste periode.

Barn og unge

 • Gratis aktiviteter for barn og ungdom
 • Flere steder i bydelen trenger BUA (utlån av utstyr)
 • Fritidsklubber bør være åpne minst tre dager i uka og en gang i helga
 • Fritidstilbud til barn og unge i hele skoleferien
 • Gratis kulturskole

Skolen

 • Alle elever må få gå på sin nærmeste skole
 • Søsken må få gå på samme skole
 • Flere helsesykepleiere på skolene
 • Mat på skolen
 • Fjern leksene, elevene har hatt sin
  arbeidsdag.

Barnehagene

 • Barnehagene skal ikke drives med profitt
 • Ingen foreldrebetaling
 • Statens bemanningsnorm må gjelde i hele åpningstiden
 • Vikar fra første dag

Hjemmetjenester 

 • Gamle og syke må få slippe å forholde seg til mange forskjellige hjelpere, og de har krav på samme hygienestandard som andre.
 • Faste team og økt bemanning. Øk timene til dusjing og renholdstjenester
 • Ikke bruk velferdsteknologi som spare­tiltak eller erstatning for menneskelig kontakt
 • Reduser ventetidene i ergoterapitjenesten
 • Flere boliger til personer med funksjons­nedsettelse og utviklingshemmede

Sykehjemmene 

Terskelen for å få sykehjemsplass har blitt altfor høy. Bydelen har kuttet 136 plasser fra 2017 til 2023, på grunn av det trange budsjettet. Rødt mener at alle som ønsker seg sykehjemsplass skal få det. Vi vil gjeninnføre ordningen med korttids- og avlastningsplasser på sykehjemmene. 

 • Lindrende avdelinger og spesialplasser for psykisk syke pasienter med atferdsproblemer må opprettes.
 • Avvikle ordningen med kjøp av sykehjems- og helsehusplasser fra syke­hjemsetaten i Oslo
 • Økt bemanning og flere skjermede og spesialplasser på sykehjemmene
 • Få fart på byggingen av Oppsal sykehjem

Omsorg +

 • Senk husleia. Gjengs leie er usosialt
 • Oslo-bostøtta må gjelde også for folk som bor i Omsorg +
 • Omsorg+ må ikke erstatte sykehjem

Demensomsorg

 • Faste hjelpere. Gjeninnfør demens­teamene
 • Avlastningstilbud med god kompetanse og bemanning
 • Utbygging av små bokollektiver med døgnbemanning

Samferdsel

 • Ja til kort miljøtunnel på Manglerud, omregulering av tungtrafikken og lavere fartsgrense. Nei til prosjektet “E6 Oslo Øst”.
 • Oppgradering av alle fortau i bydelen. Brøyting samtidig med kjørebanen og fjerning av snøkanter mellom fortauet og vegbanen.
 • Flere veier og plasser må oppkalles etter kvinner.

Et bedre arbeidsliv!

 • Forsøk med seks timers normal­arbeidsdag i én omsorgsenhet
 • Ufaglærte ansatte i omsorg og barnehage må få tilbud om fagopplæring
 • Innvandrere må få tilbud om norskopp­læring i tilknytning til arbeidsplasser
 • Bydelen må ta inn flere lærlinger
 • Start Fontenehus i bydelen
 • Videreutdanning må gi permisjon og høyere lønn. 
 • Rødt vil styrke samarbeidet med fagorganisasjonene i kommunen  

Østmarka 

Rødt Østensjø støtter foreningen Østmarkas venner. Østmarka har plass til både organisert idrett og uorganisert friluftsliv, men ikke på bekostning av landskaps­kvaliteter og kulturminner. De gjenværende naturskogene i Østmarka må bevares, hogsten må opphøre, og nedbygging av randsonene må stoppes.

 • Vedta planen om en stor tredelt nasjonalpark i Østmarka

Østensjøvannet 

 • Nei til byggeprosjekter i randsonen rundt Østensjøvannet miljøpark. Rødt Østensjø støtter Østensjøvannets venner.
 • Byrådet må vedta Forvaltningsplanen for Østensjøområdet miljøpark
 • Nei til bit-for-bit-utbygging rundt vannet!
 • Få fart på arbeidet med alternativer til veisaltingen. Saltet finner fort veien til Østensjøvannet og andre vassdrag.
 • Nei til utbygging på eller i nærheten av den gamle Eterfabrikken.

Boligbygging for mennesker, ikke profitt!

Alle nye boliger bør ha universell utforming. De bør ha sol både formiddag og ettermiddag og litt natur rundt seg. Vi kommer ikke til å godta nybygg som skygger for eksisterende bebyggelse.

 • Nei til gigablokkene i Låveveien
 • Ja til langvarige og trygge kontrakter for barnefamilier og eldre i kommunale boliger. 
 • Nei til økt gjennomstrømning i kommunale boliger
 • Slutt å leie ut boliger med “gjengs leie”. Reduser husleien og øk vedlikeholdet.

Kultur til alle

 • Bevar Eterfabrikken som kulturminne og lokalt aktivitetssenter
 • Bibliotek på Skullerud og Manglerud
 • Kino på Skullerud
 • Ved utbygging på Skullerud må det straks lages ungdomsklubb og bygges skole

Bekjemp rasisme!

Bydel Østensjø har vedtatt: «Bydelens møteplasser skal være fri for rasisme og diskriminering og være åpne og inkluderende»

Oslo er en by i Norge og en by i verden. Rødt Oslo mener det er viktig at vi ser utenfor våre egne grenser. Rikdommen i Norge er resultat av flere hundreår med utplyndring av andre deler av verden. Det er en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme, både i Norge og resten av Europa, som truer ytringsfriheten. La dem ikke vokse! Kjemp mot all rasisme!

Nesten 90 millioner mennesker lever som flyktninger i eget eller andre land. Oslo bør ta imot flere. 

Mot forskjells-Norge

Bydelene i Oslo har ansvar for mye av folks lovbestemte velferd, men får ikke nok penger fra byrådet. Norge er et av verdens rikeste land. Likevel står tusenvis i kø for å få mat, og det er helsekøer og vanskelig å få sjukehjemsplass. Den rike klassen tjener på matvarer, fisk, strøm, vindturbiner, naturressurser, transport og kriger. Og på fattige arbeidsfolk i mange andre land. Resultatet er også naturkatastrofer som skogbranner og flom. 

Vi trenger et samfunn som setter menneskene, naturen og klimaet øverst, ikke profitten. Et samfunn der vanlige folk, flertallet, bestemmer. Vi kaller det sosialisme, et ord som kommer fra «sosial», samfunn, folk, fellesskap.