Merkelig sammenfall

Selskapet TomTom, som overvåker trafikksituasjonen i større byer ved hjelp av data fra bilenes GPS, har nylig kommet med en oppsummering for 2016. Oslo er på 81. plass over byene i verden der det går med mest tid i bilkø (målt som gjennomsnittlig ekstratid for alle reiser i forhold til tida som går med når det ikke er trafikk). Målt på denne måten er Oslo den mest købelastede byen i Norden.

Dette har fått presseoppslag 21. februar. Vel så interessant som å sammenlikne Oslo med New York og Adelaide er det imidlertid å se hvor i byen køene er. I bildet under, som en kan finne om en går til nederst på sida https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/OSL, vises de 24 punktene som skaper mest køproblemer i Oslo.

Kart med merker der det er mest traffikk.

Det er tre i Bærum, tre på vestkanten og 18 på østkanten. Av de 18 er halvparten i de to bydelene Alna og Østensjø (om jeg har tolket kartet rett). Det dreier seg om den østligste delen av ring 3 og om E6 fra Ryen og ned til Ulven. Rehabiliteringen av Brynstunnelen må ta sin del av skylda for dette, men dette bildet var tydelig også før rehabiliteringen begynte.

Sammenlikn dette bildet med dette kartet, som viser utbyggingsområdene i Oslo i henhold til kommuneplanen.

Kart over boligpotensial i oslo.

Er det ikke nesten likt? Hovinbyen, som er midt i det mest købelastede området i dag, er også det området som skal tilføres flest nye boliger i kommuneplanen. I tillegg er planen å stenge Mosseveien og overføre trafikken til E6, samt overføre busstrafikken fra Strømsveien til Bryn.

Vi får håpe at planleggingen av Hovinbyen, Manglerudprosjektet (tidligere kalt Manglerudtunnelen) og nytt kollektivknutepunkt på Bryn finner ut av hvordan alt dette kan kombineres uten mer kø og trengsel i dette området. I så fall bidrar vi gjerne til en mer bymessig utbygging av byen. Men vi føler oss litt som indianerne – alle mener visst dette er et mennesketomt område, med god plass til alle, som bare venter på å bli sivilisert? I motsetning til Smestad og Ullern, kanskje?


Written by Harald Minken in misc on ti. 28 februar 2017.