Høringsuttalelse om Eterfabrikken

Et forslag til reguleringsplan for Eterfabrikk-tomta mellom Bøler og Bogerud ligger ute til høring. Harald Minken har sendt denne uttalelsen på vegne av Rødt Østensjø.

Rødt Østensjø slutter seg til bydelsutvalget framstilling av de mange svakhetene ved planforslaget. (1) Men vi kan ikke forstå hvordan den skarpe kritikken kan lede fram til en så forsiktig konklusjon. For underlig nok vil bydelsutvalget gi utbyggeren enda en sjanse til å flikke på planen.

Men planen kan ikke flikkes på. Den er et eksempel på helt feilslått byutvikling i form av isolerte bilbaserte enklaver, midt mellom T-banestasjonene, tilfeldig plassert der det er billig tomt å få tak i, med utkjøring direkte til høyt trafikkerte veger eller gater, i direkte konflikt med hensynet til dyre- og fugleliv, landskapsvern og kulturvern. Vi har faktisk to andre eksempler på det samme i den relativt korte Eterveien, nemlig Eterveien borettslag og Østensjøenga sameie. Ingen av dem ville vel ha blitt bygd der de nå ligger, om fornuften hadde fått rå.

Vår kommentar vil dreie seg om transport og miljø.

I kommuneplanen er området visstnok betegnet som et prioritert stasjonsnært område som egner seg for stedsutvikling med et betydelig antall boliger. I virkeligheten ligger det temmelig midt mellom Bøler og Bogerud T-banestasjon, midt mellom Rustad og Bøler skole, og med en ganske stor høydeforskjell både mot Bøler og Rustad. Det skal besluttsomhet til for å ikke bruke bil til både jobbreiser, skoleskyss og handlereiser. Utkjøringen fra den nordre garasjen vil by på problemer, midt i en bakke der 11 tusen ÅDT raser forbi, rundt 70 prosent av dem over fartsgrensa, ifølge trafikkanalysen. (2) Tilsvarende vil de som skal vestover fra garasjen i Bogerudveien, kunne måtte krysse en stående kø av biler foran lyskrysset, før de skal snike seg inn blant bilene i det andre feltet i en relativt uoversiktlig sving.

På ettermiddagen har det de siste åra vært en stillestående kø på Østensjøveien fra ovenfor krysset med Eterveien til Abildsø. Enkelte dager forplanter køen seg bakover til hele eller mesteparten av Eterveien. Støynivået øverst i Eterveien er i gjennomsnitt over 70 desibel, ifølge støyrapporten. Det dreier seg nok særlig om tunge biler som starter på nytt etter å ha stoppet foran lyskrysset.

Gangveien fra kirka til T-banen, som planforslaget trolig antar vil blir brukt både som skoleveg, til T-banen og til senteret, er ofte vanskelig framkommelig om vinteren og nokså våt når det regner. I praksis vil nok de fleste derfor følge General Ruges vei til krysset med Bølerlia og gå derfra opp til T-banebrua, til senteret eller til skolen. Dette gir tre ekstra vegkrysninger i forhold til det som er forutsatt i planen, og det på de stedene på Bøler hvor det har forekommet flest ulykker de siste årene. (Alternativt kan man ta gangvegen under T-banebrua, men det er igjen livsfarlig om vinteren.)

Vi antar foreldre vil være svært lite lystne på å slippe småskolebarn ut på denne turen, og vi antar at mange voksne vil syns turen til T-banen eller butikken er litt strevsom til fots og umulig på sykkel. Det er derfor vi antar at dette vil bli et bilbasert område. Vi ber de som skal ta beslutningen om planen, om å prøve ut våre antakelser sjøl.

Bydelsutvalget forutsetter for øvrig at barna skal gå på Rustad skole. Det er litt lengre, men langt tryggere, men hvordan skolegrensene vil gå i framtida er det vel ingen som veit. Når det gjelder den mulige barnehagen, vil det være svært uheldig om noen av barna kom ut i trafikken i Eterveien på egen hånd. Folk fra Bogerud kunne få en hyggelig gang- eller sykkeltur til barnehagen, men folk fra Bøler ville ikke like veien.

Når det gjelder miljøet, er det viktigste å stoppe den urbaniseringen som i stadig raskere takt trenger seg inn på (og inn i) Østensjøvannet miljøpark fra alle kanter. Sammen med den veldige trafikkøkningen på Østensjøveien fører den til en ny merbelastning på området som kan få konsekvenser vi ikke ser nå. Bølerbeboerne klarte å forhindre utbygging i kirkeskauen (bortsett fra den lille snippen som nå heter Østensjøenga), men det bygges på Østensjø skole, i Låveveien, på Oppsal senter og Oppsal gård, i Bogerudveien og på Bogerud senter, og på Rustad skole. Ved Manglerud skole kommer ny vei. Den nye kirka tok også større plass enn vi trudde. Nå trur vi tida er inne til å si et klart nei til nye planer. Vi bør få en østensjøvanngrense, på samme måte som markagrensa.

Tomta ligger kloss opptil (og delvis inne i) miljøparken. Området er et av hovedstadens (og by-Norges) mest artsrike, og en unik kilde til rekreasjon og kunnskap. Det lenge avstengte og nokså lite brukte fabrikkområdet har ført til at det har utvikla seg et unikt og spennende dyreliv i skoghellinga. Dette vil være trua når det blir nærområdet til et stort antall boliger og en stor barnehage. (Det er også påvist et omfattende trekk av den utryddingstruede spissnutefrosken over tomta som skal utbygges, som meldt i bladet til Østensjøvannets venner, Sothøna.)

Vi slutter oss til dem som mener at planforslaget ikke har utredet hensyn til naturmangfoldet og konsekvensene for Østensjøvannet naturreservat på en tilfredsstillende måte. Om utbygger skulle være uklok nok til å gå videre med forslaget etter høringsrunden, vil det være rimelig å kreve konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovas paragraf 4-2, og at det gjøres ytterligere vurderinger av konsekvensene for miljø og friluftsliv, slik bydelsutvalget har bedt om.

Men vårt primære krav er altså at planen avvises ved politisk behandling, og at utbygger da trekker den fullstendig tilbake. Om man spør hva alternativet da er, er vårt svar at Østensjø har få lokaler til kunst, kultur og småskala næring. Eterfabrikken omtrent slik den er i dag, passer godt til slik virksomhet. Dermed unngår man også å rive en stor del av fabrikkanlegget, som er en viktig del av bydelens historie.

Noter

  1. Til orientering: Rødt er ikke representert i bydelsutvalget.
  2. ÅDT er ‘årsdøgntrafikk’, dvs. trafikk pr. døgn i gjennomsnitt over året.

Lenker


Written by Harald Minken in misc on fr. 30 september 2016.