Skullerud-planen

Plan- og bygningsetaten i kommunen har lagt ut på høring en plan for hvordan Skullerud-området bør bli i framtida. Rødt Østensjø har levert denne høringsuttalelsen til planen.

Alle har rett til en bolig av rimelig størrelse med lys og luft, tilstrekkelig avstand til gjenboere og godt tilrettelagte uteområder rett utenfor.

Rødt Østensjø mener det er helt uakseptabelt om en stor del av de nye boligene blir så små som 35 kvadratmeter, om familier med flere barn blir tilbudt leiligheter under 50 kvadratmeter, eller om blokkene blir liggende så tett at det går ut over privatliv, sol og gode uteområder.

Vi er bekymret for at nedgraving av høyspentledninger og omlegging av vann og avløp skal øke tomtekostnadene så mye at utbyggerne vil klemme sammen blokkene og stable inn så mange familier som mulig i hver blokk, eller at utbygginga skal strekke seg så langt ut i tid at folk blir boende på en «evig byggeplass».

Omdanningen av Østensjø-området til en del av byen begynte i siste del av 1800-tallet, da det blei etablert vannkraftbasert industri på Bryn og Grønvold. Arbeiderne måtte finne seg billigst mulig husvære i gangavstand, så de bygde seg hus og hytter i lia ovenfor, på Høyenhall, Hellerud, Golia og Trasop. Nå er dette etter hvert bygd om og bygd på til de eneboligene som dominerer strøket i dag. Bøler blei befolka av folk som fikk tilvist bolig av kommunen, og av arbeidsfolk og kommunister som bygde et helt stort borettslag på dugnad. Den tida gikk trikken ikke lenger enn til Oppsal.

Liknende prosesser pågår altså fremdeles, men stadig lenger ut. Har du ikke penger, får du finne deg noe billig og smått et stykke fra begivenhetenes sentrum. Rødt Østensjø er stolt over arbeidertradisjonene i bydelen, og mener det forplikter oss til å kjempe videre for lys, luft og plass til alle, også de med dårlig råd.

Vi oppfordrer byrådet og bystyret til å legge inn tydelige kvalitetskrav til utbyggingen. Det omfatter, men begrenser seg ikke til, følgende punkter:

 • Det må settes av tomt til barne- og ungdomsskole.
 • Plantasjen må bevares, og området der må utvikles videre som samlingsplass i bydelen.
 • Markagrensa må respekteres strengt, gjennom å sørge for en tilstrekkelig buffer mellom boligområdene og marka, og ikke innføre flere aktiviteter, veger og anlegg der enn de som er der nå.
 • Vi er fornøyd med at det settes av plass til idrettsanlegg, men mener dette ikke må gå på bekostning av planlagt anlegg på Rustad.
 • Normal minste leilighetsstørrelse bør være 70 kvadratmeter. Det gjelder både borettslagsleiligheter og kommunale utleieboliger.

Om den videre planleggingen mener vi at:

 • Det bør vurderes om det er rimelig at de store infrastrukturoppgavene skal finansieres ved grunneierbidrag.
 • Vi er uenig i at detaljreguleringene «i hovedsak (…) skal skje gjennom private planinitiativ» (side 103).
 • Vi er tilfreds med de relativt moderate høydene som planlegges øst for t-banen. Disse må imidlertid ikke føre til at blokkene får større grunnareal som en slags kompensasjon. Romslige utearealer er et kjennetegn ved Østensjø, og noe som bør videreføres i nye områder.
 • Vi er skeptisk til at det legges vekt på bykvartaler med indre friområder for egne beboere, i stedet for å fortsette med Østensjø-standarden der alle friområder er for alle.
 • Rødt er fornøyd med at det legges opp til byggfellesskap og alternative boformer. Det bør planfestes at dette bygges tidlig i utbyggingsperioden.
 • Utbyggingen på Skullerud vil bidra til økt trengsel på T-banen lenger inn mot sentrum. Vi ber om at en vurderer dette nærmere, og om nødvendig reduserer eller utsetter utbyggingen til en ny tunnel gjennom byen har økt banekapasiteten.
 • Vi ber også om at den videre planleggingen gjennomføres i former som gir kommunen langt bedre styring enn det VPOR gir.

Til trafikkavviklingen i området har vi følgende kommentarer:

Det må sikres trygge gang- og sykkelveger for barn og unge, både inne i området og ved kryssing av Skullerudvegen og General Ruges veg. Trafikken til næringsområdene og Skullerudstua må sluses utenom boområdene, og busstrafikken må atskilles klart fra gang- og sykkelvegnettet og konsentreres til færre veger enn i dag. Vi er skeptisk til at så mye busstrafikk legges over torvet (antakelig én i minuttet i rushtida når ny bebyggelse kommer).